ผลงานการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ลูกค้าบริษัทฯ ในเซ็นทรัลเวิร์ล

ผลงานการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ลูกค้าบริษัทฯ ในเซ็นทรัลเวิร์ล

– เครื่อง IP PHONE Grandstream จำนวน 22 เครื่อง
– การพักสาย, รอสาย, โทรออก, โทรกลับ, การโอนสาย, ตอบรับอัตโนมัติ, แสดง caller ID, การโทรซ้ำ, ปิดเสียงและปฏิเสธการรับสาย
– ประชุมสายได้ 5 สาย, ความเร็วการโทร, ข้อความเสียง Voicemail
– รายชื่อผู้ติดต่อ 1000 รายการ และระบบ blacklists
– Direct IP call without SIP proxy
– แสดงประวัติการโทรออก, รับสาย, สายที่ไม่ได้รับและการโอนสาย 400 รายการ
– รองรับการใช้งาน Headset ระบบ call center
– Sever ระบบบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
– ระบบ บันทึกเสียงสนทนาทั้งคู่สายภายในและคู่สายภายนอก สำหรับบันทึกเสียงสนทนา เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
 ระบบรายงานสรุปการโทรของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน แบบรายวันและแบบรายเดือน

 

Centarlworld 1

Centarlworld 3

Centarlworld 4

Centarlworld 5

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.